Lahendused / Turvasüsteemid

Automaatsed tulekahjusignalisatsioonisüsteemid

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) eesmärk on avastada tuleoht või tulekahju võimalikult varases staadiumis ja teavitada viivitamatult sellest hoones viibijaid.
Pakume oma klientidele kaht tüüpi automaatseid tulekahjusignalisatsiooni süsteeme, milleks on adresseeriv ja konventsionaalne tulekahjusignalisatsioon.

ATS projekteerimist paigaldust ja hooldust reguleerivad Eesti Vabariigi õigusaktid ning eeskirjad:
Ehitusseadustik
Tuleohutuse seadus
Siseministri määrus nr 17, 30.03.2017 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 305/2011
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.07.2015 määrus nr 97 Nõuded ehitusprojektile
Siseministri määrus nr. 1, 07.01.2013. „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“
Turvaseadus

Standardid:
EVS 932:2017 Ehitusprojekt
EVS-NE 60529:2001+A3:2014 Ümbrisega tagatavad kaitseastmed
CEN/TS 54-14:2005 „Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüstem. Osa 14: Planeerimise projekteerimise, paigaldamise, üleandmise-vastuvõtu, kasutamise ja hoolduse eeskirjad“
EVS-EN 54 „Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem“
EVS 812-7:2018 “Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded”
EVS-EN 50131 „Alarm systems“
CLC-TS 50131-7:2010 „ Alarm systems – Intrusion and hold-up system – Part 7: Application guidlines“

Pakume klientidele automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimise, väljaehitamise ja sertifitseerimis teenuseid.
Lansec omab Turvasüsteemide tehnik tase 4, Turvasüsteemide vastutav spetsialist tase 5, Turvasüsteemide projekteerija tase 6 pädevusi.

Põhiliselt kasutame oma lahendustes ESMI, KENTEC INIM seadmeid.